دستگیری رهبر و نایب رئیس شرکت سامسونگ

رهبر و نایب رئیس شرکت سامسونگ با حکم قضایی بازداشت شد !

رهبر و نایب رئیس شرکت سامسونگ با حکم قضایی بازداشت شد !

دادگاه مرکزی سئول کره جنوبی طی صدور حکم قضایی، رهبر و نایب رئیس شرکت سامسونگ را در قبال تخلفاتش گناهکار دانست. حکم صادر شده، وی را به پرداخت رشوه به مقامات بلند پایه کشور کره محکوم کرده. بنا به گزارشات، ایشان در مجموع مبلغ ۳۶ میلیون دلار را به دو سازمان متعلق به رئیس جمهور […]